My Company

Monday, March 22, 2010

read from below...try it!!!


˙˙ןןɐ n ǝʌoן˙˙ƃuıpɐǝɹ ɹoɟ ʞuɐɥʇ˙˙uǝɥʇ ǝʎq ʞo
˙˙ʇuǝɯɯoɔ ou ¿¿ı op
nɥnɥ˙˙ɔıןoɥ-doɥs ǝɯ ןןɐɔ spuǝıɹɟ ʎɯ˙˙ƃuıddoɥs ǝʌoן ı
¿¿ı pןnoɥs˙˙ɐpɐɹd ʎɯ ɥʍo˙˙ƃuıddoɥs doʇs-2
ɟןǝsɹnoʎ uı ǝʌǝıןǝq -1
¿˙˙ʇɐɥʇ op ı uɐɔ ʍoɥ˙˙ɹǝpuoʍ ı˙˙ɹǝpuoʍ ı

*ɥƃıs*˙˙˙ǝɥǝɥ˙˙ןןǝʍ sɐ puɐןƃuǝ puɐ ןʞ oʇ˙˙oƃ uɐɔ ǝʍ ǝdoɥ ʇnq˙˙ʇǝʎ ouunp ןןıʇs˙˙ɥɔɹɐɯ ɟo puǝ sıɥʇ ןʞ oʇ ǝqʎɐɯ ɹo˙˙puɐןƃuǝ oʇ oƃ oʇ ʇuɐʍ ı ǝsnɐɔǝq ʎǝuoɯ ǝʌɐs oʇ pǝǝu ı

˙˙ƃuıʇɥƃıɟ ɐɾɐ ɐɾɐ˙˙ʇı op uɐɔ ı ǝdoɥ˙˙ɐɥɐɥ˙˙ɟןǝsʎɯ ouunp ı˙˙*ʇɐɥʇ op ı uɐɔ*˙˙ǝɥǝɥ˙˙ooʇ ƃuıʌɐs ʎɯ uı˙˙ʎpnʇs ʎɯ uı˙˙zǝq ʎɯ op oʇ ʎɹʇ ןן,ı˙˙pɹɐʍuo ʍou ɯoɹɟ

¡¡˙˙pppɐq ʎɯ ʎʎʎɹɹɹoos˙˙nɥnɥ˙˙ƃuıɥʇʎɹǝʌǝ ɹoɟ 0 ʇoƃ ı ʞuıɥʇ ı ɯǝs sıɥʇ˙˙os ʞuıɥʇ ı˙˙ɥɐǝʎ
ןoן~˙˙puıɯ pɐq puɐ˙˙ןɹıƃ pɐq˙˙pןıɥɔ pɐq˙˙nɥnɥ˙˙ʎǝʞɐd nʞɐ ʇınp ʞɐןƃ ʞɐʎuɐq ʞʍoʇ ɯǝs ɯɐן ɐsɐɹ nʞɐ zoɔ ¿¿ʞɐuʞ ʞnɐʇ ʞoɯ˙˙nʞɐ ɐdɐq puɐ ʞɐɯ uɐƃu ɥɐןɐsɹǝq ɐsɐɹ nʞɐ
ןoן~˙˙ʇǝɹɔǝs ǝןʇʇıן ɐ ʇsnɾ˙˙uɐʞ 2ɐdɐ ɥɐןɐpx˙˙ɐɥɐɥ˙˙ɐʇıɹǝɔ ısƃuoʞ ʞɐu nʞɐ 'ıu ıɹɐ
˙˙ǝɥǝɥ˙˙ıu ʞıןɐqɹǝʇ ʞou sıןnʇ pǝʇıɔxǝ nʞɐ˙˙ɥɥɥɐʍ

1 comment:

  1. kit palak ku plo...huhuhu..tkt juak ku screen laptop ku pth lak..ko tok suka mok nyusah pembaca..

    ReplyDelete

Banyak Merapu